Samenwerkingsovereenkomst BDE en moederverenigingen

27 december 2017 BDE, Nieuws

 

Samenwerkingsovereenkomst svo BDE en moederverenigingen

 

Doel samenwerkingsoverkomst: Vastleggen van onderlinge afspraken tussen de moederverenigingen en de svo BDE.

Samenwerking: De samenwerking betreft de vrouwelijk leden van de deelnemende leden.

Deelnemers samenwerking: De deelnemers (moederverenigingen) aan de samenwerking zijn:

 • vv Bargeres
 • DZOH
 • sc Erica

Tijdsduur overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimum tijdsduur van 3 jaar. In de ALV van het laatst lopende jaar waarop de overeenkomst betrekking heeft wordt formeel besloten tot verlenging. De periode van verlenging is minimaal 3 jaar. Opzegging van de samenwerking dient minimaal 6 maand van te voren te worden aangegeven. De definitie van een jaar: Deze loopt synchroon met een voetbalseizoen en begint en eindigt op 1 juli van het betreffende jaar.

Afspraken:

 

Lidmaatschap moedervereniging en svo BDE:

 • Alle vrouwelijke leden van de 3 voetbalverenigingen worden ondergebracht in de svo BDE. Dit geldt voor de leeftijdscategorie MO13, meiden junioren en vrouwen senioren. Voor jongere leden is dit op vrijwillige basis. Uitzondering: vrouwelijke leden met uitzonderlijk talent kunnen uitkomen voor een jongens selectieteam. Dit in overeenstemming van wederzijdse technische commissies.
 • De vrouwelijke leden zijn lid van de moedervereniging. Nieuwe leden worden lid van een van de deelnemende moederverenigingen.
 • De ledenadministratie van de moederverenigingen geeft elke aan- en afmelding van de leden door aan de secretaris van svo BDE.
 • De vrouwelijke leden worden ingedeeld in teams bestaande uit uitsluitend meiden/vrouwen. Indeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het BDE bestuur en wordt georganiseerd door de TC van svo BDE. Dit geldt ook voor nieuwe BDE leden.
 • De teams zijn ingeschreven onder svo BDE bij de KNVB.
 • Svo BDE organiseert trainingen van de teams en inschrijven van de teams voor de competities en wedstrijden.
 • Het is de moederverenigingen niet toegestaan om een eigen meiden/dames team op te richten naast svo BDE.
 • Vrouwelijke leden mogen geleend worden aan de teams van de moedervereniging maar alleen als deze lid is van dezelfde vereniging en altijd in overleg met de trainer/leider. Trainer/leider beslist. Wedstrijden eigen BDE team hebben voorrang.
 • Mocht er tijdens de indeling een ongunstige situatie ontstaan waarbij meiden teams te groot worden en intern BDE geen oplossing gevonden kan worden, dan kan op tijdelijke basis een oplossing gevonden worden door een of meerdere speelsters in een jongens team te plaatsen bij een van de moederverenigingen. Dit in wederzijds overleg voor de maximale tijdsduur van een jaar.

Gebruik maken van faciliteiten:

 • Svo BDE maakt gebruik van de faciliteiten (velden, kleedkamers, kantine,…..) van de moederverenigingen t.b.v. trainingen, (oefen)wedstrijden, toernooien, etc.. De moederverenigingen stellen deze faciliteiten ter beschikking.
 • Een vrouwelijk team heeft in principe een vaste plaats voor trainingen en het spelen van de thuiswedstrijden. Regel is: De TC van BDE bepaald, in samenspraak met de moedervereniging, de vaste plaats voor de trainingen en de wedstrijden. Dit wordt beoordeeld naar praktische haalbaarheid en reisafstanden van verschillende teams.
 • Minimaal biedt de moedervereniging 2 keer een trainingsuur per week aan. Indien dit niet mogelijk is zal in onderling overleg met het team gezocht worden naar een oplossing.
 • Bij afgelasting van wedstrijden wegens conditie van de velden zullen de wedstrijden afgelast conform Veldindeling. Verder zijn de voorrangsregels zoals aangegeven door de KNVB van toepassing zijn. Dit geldt ook voor de betreffende svo BDE selectie teams.
 • Het aanwijzen van de scheidsrechter wordt door BDE geregeld. Eventueel bij een tekort aan scheidsrechters kan er ´geleend´ worden bij de andere moederverenigingen.
 • Aan het begin van het seizoen zal overleg plaatsvinden tussen svo BDE en moederverenigingen om plaats van training en thuiswedstrijden vast te leggen inclusief aanvangstijd thuiswedstrijden. Initiatief tot het tot stand komen van dit overleg ligt bij BDE.
 • Veldprogrammering van thuiswedstrijden vindt plaats in onderling overleg tussen de wedstrijdsecretaris van de moedervereniging en svo BDE. In geval van geen akkoord vindt onderling overleg plaats op bestuursniveau.
 • Bij een overvol wedstrijdprogramma die leidt tot het verplaatsen van de wedstrijd van svo BDE zal de wedstrijdsecretaris van betreffende moedervereniging vooraf contact opnemen met svo BDE om in wederzijds overleg te komen tot een oplossing.
 • Svo BDE en haar vrouwelijke voetballers respecteren voor de op de sportparken van de moederverenigingen geldende regels.
 • Het is svo BDE toegestaan toernooien te organiseren op de locaties van de moederverenigingen. Dit in wederzijds overleg.

Financiële en commerciële afspraken:

 • De verenigingen doen jaarlijks afdracht van een deel van de door de vrouwelijke leden betaalde contributies aan svo BDE. Dit bedrag wordt bepaald en onderling overeengekomen in een 3 jaarlijks voortschrijdend budget. Einde seizoen wordt in een onderling overleg het budget van komend seizoen vastgesteld in een zogenaamd penningmeesters overleg. In de ALV (svo BDE) wordt dit budget bekrachtigd. Tevens zullen in de ALV de (financiële) jaarverslagen op de agenda staan ter goedkeuring. Een kascontrole commissie verricht controle op de inhoudelijke juistheid van de financiële administratie als voorbereiding op de ALV.
 • Inkomsten uit sponsering kunnen door BDE naar eigen inzicht ingezet worden. Het budget als beschreven onder het vorige artikel stelt BDE in staat om de vereniging draaiende te houden.
 • De moederverenigingen stellen hun faciliteiten ter beschikking om sponsoruitingen van svo BDE kenbaar te maken. Bijvoorbeeld het plaatsen van reclame borden. Het laten maken van de borden etc. gebeurd bij de leverancier van moedervereniging waar de borden gemaakt worden. Het plaatsen van deze reclame is in overleg, hierbij is de moedervereniging beslissend.

Kader en technische zaken:

 • svo BDE is zelf verantwoordelijk voor de invulling van technische zaken. svo BDE zal verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid en selectie beleid, waarbij de richtlijnen van de KNVB leidend zullen zijn voor BDE. Invulling technische zaken vindt plaats in de TC van de svo BDE. Voorzitter van de TC maakt deel uit van het algemeen bestuur svo BDE.
 • svo BDE is zelf verantwoordelijk voor het aanstellen en inhuren van een trainer van VR1 en voor mogelijk andere (selectie)teams.
 • Het opleiden van kader zal een verantwoordelijkheid zijn van svo BDE.

Aanspreekpunt bij problemen, Respect en disciplinaire maatregelen

 • In geval er zich situaties voordoen waarbij een speelster vragen heeft of dat zij problemen ondervindt bij het spelen binnen svo BDE is de TC van svo BDE het aanspreekpunt. Indien de clubbesturen benaderd worden dient de speelster doorverwezen te worden. In het geval dat vragen blijven bestaan of problemen onvoldoende zijn opgelost, kan escalatie plaatsvinden naar de moedervereniging van de speelster. In geval van escalatie zal het svo BDE bestuur ook betrokken worden in het hoor en wederhoor proces.
 • In situaties waarbij voor svo BDE spelers of kader medewerkers mogelijk disciplinaire maatregelen aan de orde zijn, zal svo BDE met de moedervereniging in overleg gaan om de definitieve maatregel vast te stellen. svo BDE kan vanwege tijdsdruk een speler of kaderlid voorlopig schorsen zonder vooroverleg met als reden intern beraad. Dit intern beraad zal plaatsvinden met de moedervereniging binnen een week na schorsing.
 • In geval van persoonlijke problemen biedt svo BDE de betreffende personen de gelegenheid in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Personen kunnen zijn speelsters maar ook andere leden of vrijwilligers van svo BDE.

Plaats een reactie

De reacties zijn gesloten.

Postadres: VV Bargeres - -
Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 - 7812 HX Emmen