Gedragsregels

v.v. Bargeres

1. Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs, toeschouwers en scheidsrechters.

2. Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van personen of dieren.
Deze regels gelden zowel voor binnen als buiten het voetbalveld.
Pesten valt ook onder deze noemer en wordt dus ook niet getolereerd.

3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen.
Vernieling, vandalisme,graffiti en/of diefstal worden niet geaccepteerd.
Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

4. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van discriminatie in en om het sportcomplex.

5. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van wapenbezit en –gebruik in en om het sportcomplex.

6. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van drugsbezit en –gebruik in en om het sportcomplex.

7. Een verenigingslid onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag.

8. Alcoholgebruik is niet toegestaan voor jeugdleden (<18 jaar, dat houdt in voor jeugdleden t/m A-junioren). Alcoholische dranken en glaswerk zijn op- en langs de sportvelden verboden.

9. Roken is niet toegestaan in de kantine en de kleedkamers.

10. Een leider of trainer draagt er zorg voor dat zijn team zich sportief en respectvol gedraagt
Tevens wordt de gebruikte kleedkamer na de wedstrijd netjes en schoon achtergelaten. Ook spelmaterialen moeten voor de juiste functie worden gebruikt en netjes worden opgeruimd.

11. Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval dat deze gedragsregels worden geschonden.

12. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag en zal zich, indien nodig, moeten verantwoorden voor het volledige bestuur, als hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging,discriminatie, seksuele intimidatie, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels.

13. Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes op de betreffende persoon.

 


 

GEDRAGSREGELS

TER VOORKOMING VAN

SEKSUELE INTIMIDATIE


 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/coach/begeleider te verkleinen. De regels fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook v.v. Bargeres onderschrijft deze regels.

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bekijk ook

Bargeres bestaat 50 jaar en dat gaan we vieren.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie.


LID WORDEN


Volgende wedstrijd

Bekijk vorige wedstrijd Geen wedstrijden de komende periode.
Bekijk volgende wedstrijd
18 mei 14:30 uur
Sportpark Burg. Boekhoven, NIEUWE PEKELA
¯ Damacota    Bargeres
0 - 0

Agenda

  Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Bezoekadres: Sportpark Easy Fit Emmen - Brinkenhalte 10 A - 7812 HX Emmen